कविता सुचतेवेळीकविता सुचतेवेळी
शब्दांनी भरून जाता कल्पकतेची झोळी,
अलगद ओघळती मग अशाच काही ओळी
नसतोच तो कोणाचा ती कविता सुचतेवेळी

कधी चंद्र तारे आभाळी,कधी रात्र गंभीर काळी
ती दिवसरात्री सुचते,ती सुचते वेळीअवेळी

मुक्याने अश्रू ढाळी,चिंताही दिसते भाळी
वेदनेत त्याने लिहिता, अश्रूंची होते होळी

शब्दांची बांधून मोळी,लिहिता काही ओळी
कधी होते ती कविता, कधी होते एक चारोळी

काव्यातून काही जाळी, कधी कोणा ओवाळी
तो खरेखुरे ते लिहितो, वाजो न वाजो टाळी

नसतोच तो कोणाचा ती कविता सुचतेवेळी
नसतोच तो कोणाचा ती कविता सुचतेवेळी

कल्याणी बोरकर

Popular posts from this blog

The milk of our second mother, Indian cow or ‘Gomatha’ (Most liked Post)

Basic Course on Vedic Astrology (Free)

Marathi Kavita: माझा पाऊस

Vedic Astrology: Calculation of Vimshottari Dasa

Vedic Astrology: Planetary Strengths or Graha Bala