सांग कोणता खरादोघेही माझाच चेहरा
मग कोणता आहे खरा?

आवरतो सजतोही छान
हलवितो तालात मान
उसनेच आणून अवसान
परी करितो सोहळा साजिरा
सांग कोणता आहे खरा?


नात्यांची साऱ्या बांधून मोट
मी शोधतो प्रेम घोट घोट
जरी माझिया मनी वाहतो
अविरत प्रेमाचा झरा
सांग कोणता आहे खरा?


मी स्वावलंबी अन मी स्वतंत्र
एकाला चलो माझाही मंत्र
मग लागता ठेच चालता
का शोधतो मी आसरा
सांग कोणता आहे खरा? 


जीवनास भलताच वेग
हा वेग बघ आणतो उद्वेग
परी व्यस्त आहे सांगता
ठेवतो चेहरा हासरा
सांग कोणता आहे खरा?

लाख इच्छा जपुनी मनी
मी ओढतो जीणे निशदिनी
परी मागतो वैराग्य दे
मी भेटू जाता मंदिरा
सांग कोणता आहे खरा?


मेंढरांची गर्दी अफाट
तीच ती रटलेली वाट
मी चालू जाता मार्ग वेगळा
होतो मनातून बावरा
सांग कोणता आहे खरा?

कल्याणी बोरकरPopular posts from this blog

The milk of our second mother, Indian cow or ‘Gomatha’ (Most liked Post)

Marathi Kavita: माझा पाऊस

Basic Course on Vedic Astrology (Free)

Vedic Astrology: Calculation of Vimshottari Dasa

Vedic Astrology: Planetary Strengths or Graha Bala