वंशाचा दिवा

तसे सामाजिक विषयावर मी खूप लिहिल नाहीये  पण हा विषय मला कधीतरी  मांडायचा होताच. कारण तो जवळपासच्या प्रत्येक घरात कधी उघड तर कधी आडून दिसतो आणि जेव्हा दिसतो तेव्हा मला प्रचंड बोचतो.तो अगदी थोडक्यात ह्या कवितेत सुचला असे वाटतंय.


ह्या कवितेतील " छोट्या तिला" देखील जेव्हा हा  फरक कळतो, तेव्हा ती स्त्री मुक्तीवादी वगैरे होत नाही पण दु:खी नक्कीच होते कारण तिच्या भावनाविश्वात उलथा पालथ होते कायमची.......
मी कळती झाल्यापासुनी
मज वाटे त्याचा हेवा
जरी लेक मीही लाडाची
तरी तोच "वंशाचा दिवा"

ठाऊक नव्हते मजला
हे गणित आहे काय
जेव्हा प्रेमाने दोघांना
थोपटायची माय

आजोबांची तर लाडाची 
मी दुधावरली साय
जोवरी दिसले नव्हते
त्याचे पाळण्यातले पाय

घरा आनंद घेऊन आले
गोजिरेसे ते नवजात
अन आजी बोलून गेली 
आज स्वर्गास टेकले हात

लगबगीने उजळली तिने
 मग देवापुढली वात
अन पुसायचे मज जे होते
ते प्रश्न राहिले आत

स्वागतास त्याच्या मी
सगळ्यात पुढे दारात
मज ठाऊक नव्हते तेव्हा
"मुलगा" ही वेगळी जात

तसे चटकन कळतच नाही
"आधुनिक" अशा घरात
खायचे अन दावायचे
जिथे वेगळे असती दात

लेक झाली म्हणुनी 
बाप असतोच ना बाप
मग चेहरा का सुकलेला
जणू घराण्यास ती शाप

मी परक्याचे धन ते म्हणती
अन "तो" आयुष्याचा ठेवा
जरी लेक मीही लाडाची
तरी.......तोच वंशाचा दिवा
तरी तोच वंशाचा दिवा


कल्याणी बोरकर

Popular posts from this blog

Marathi Kavita: माझा पाऊस

Basic Course on Vedic Astrology (Free)

The milk of our second mother, Indian cow or ‘Gomatha’ (Most liked Post)

Astrological analysis of Mr. Narendra Modi Part 1

Vedic Astrology: Calculation of Vimshottari Dasa